De Koninklijke Academie voor Archeologie en Kunstgeschiedenis van België is een V.Z.W. met identificatienummer 240/34 en ondernemingsnummer 0408.088.106

BENAMING EN DOEL

Art. 1. De benaming van de vereniging luidt: "Académie royale d'Archéologie et d'Histoire de l'Art de Belgique - Koninklijke Academie voor Archeologie en Kunstgeschiedenis van België". Ze neemt de vorm aan van een Vereniging Zonder Winstoogmerk. De zetel ervan is gevestigd te 1000 Brussel, Groenejagersveld 84 in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

De zetel kan worden overgebracht naar elke andere plaats van dit arrondissement bij beslissing van de Algemene Vergadering.

Art. 2. De Vereniging heeft tot doel, het bevorderen van het oudheidkundig en het kunsthistorisch onderzoek alsook van de wetenschappelijke disciplines die ermee samenhangen.

WERKINGSMIDDELEN

Art. 3. De werkingsmiddelen van de Academie zijn de volgende:

a. Het beleggen van periodieke bijeenkomsten waarop alle onderwerpen behandeld worden die het maatschappelijk doel van de vereniging aanbelangen;

b. Het publiceren van werken die op deze onderwerpen betrekking hebben en met name van de Revue belge d'Archéologie et d'Histoire de l'Art - Belgisch Tijdschrift voor  Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis;

c. Het organiseren van congressen of er aan deelnemen;

d. En, algemeen, het verlenen van medewerking aan alles wat kan helpen bij de vooruitgang en de verspreiding van de in het maatschappelijk doel van de vereniging begrepen disciplines.

FINANCIËLE MIDDELEN

Art. 4. De financiële middelen van de Academie omvatten met name:

a. De lidmaatschapsgelden;

b. De opbrengst van de verkoop van haar publicaties;

c. De officiële en private toelagen;

d. De opbrengst van het vermogen van de vereniging;

e. De giften en de legaten aan de Academie.

TITELVOERENDE LEDEN

Art. 5.

a. De Academie is samengesteld uit 60 titelvoerende leden die gekozen worden uit haar sedert ten minste drie jaar benoemde correspondenten. Het Dagelijks Bestuur kan, bij wijze van uitzondering en na goedkeuring door de Raad van Bestuur aan de gewone Algemene Vergadering van titelvoerende leden voorstellen deze termijn te verkorten,wanneer de toestand van de Academie zulks vereist.

b. Twee maand vóór de Algemene Vergadering legt het Dagelijks Bestuur de kandidaturen, voorgedragen door dit bestuur of door een titelvoerend lid, ter

goedkeuring voor aan de Raad van Bestuur.

Een maand voor de Algemene Vergadering worden deze kandidaturen aan de titelvoerende leden voorgesteld. Tijdens deze Algemene Vergadering gebeurt de verkiezing bij geheime stemming. De vacante zetels worden toegekend aan de kandidaten met het grootste aantal stemmen die tenminste een derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden hebben gehaald. Indien voor de laatste zetel de kandidaten een gelijk aantal stemmen behalen, wordt de zetel toegewezen aan de correspondent met de grootste anciënniteit. Indien ze dezelfde anciënniteit hebben, zal de oudste verkozen worden.

c. Elk nieuw lid ontvangt een exemplaar van de Statuten.

d. De leden storten een jaarlijks lidgeld dat niet meer dan 125 € mag bedragen; het bedrag wordt door de Algemene Vergadering vastgesteld en blijft onveranderd tot een nieuwe beslissing. Het tijdschrift wordt gestuurd aan de leden die hun lidgeld hebben betaald.

Art. 6.

a. Wenst een lid zich uit de Academie terug te trekken, dan moet het schriftelijk zijn ontslag vóór één februari aan de Voorzitter of aan de Secretaris meedelen. In het tegengestelde geval is het lidgeld voor het op één januari begonnen werkingsjaar verschuldigd.

b. Het lid dat na twee aanmaningen vanwege de Penningmeester - de tweede aanmaning bij aangetekende brief en verhoogd met de onkosten - nalaat zijn lidgeld te betalen, wordt als ontslagnemend beschouwd een maand na verzending van de aangetekende brief en na bekrachtiging door het Dagelijks Bestuur.

c. De uitsluiting van een lid uit de Academie kan alleen door een Algemene Vergadering uitgesproken worden, bij twee derde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde titelvoerende leden. Dit voorstel tot uitsluiting moet op de agenda voorkomen, nadat het lid voorafgaand door de Secretaris verwittigd is. Het lid kan geen rechten op het vermogen van de vereniging doen gelden.

Art. 7. Het titelvoerend lid dat zijn wettelijke domicilie niet langer in België heeft en dat niet langer in de mogelijkheid verkeert om aan de werkzaamheden van de Academie deel te nemen, wordt automatisch buitenlands geassocieerde. Zodra het lid opnieuw domicilie in België heeft, wordt hij het (lid) bij de eerste vacature weer titelvoerend lid.

Een sedert meer dan 10 jaar benoemd titelvoerend lid kan, indien de omstandigheden hem niet langer in staat stellen deel te nemen aan de werkzaamheden van de Academie, verzoeken erelid te worden. Het tijdschrift zal aan de ereleden verzonden worden voor zover zij jaarlijks een som betalen gelijk aan het bedrag van het lidgeld van het lopende jaar.

CORRESPONDENTEN

Art. 8. Er zijn 40 correspondenten. Zij worden gekozen onder de personen die het bewijs geleverd hebben van speciale kennis met betrekking tot het maatschappelijk doel van de Academie. Zij moeten de Belgische nationaliteit hebben. Elke kandidatuur moet twee maand voor de Algemene Vergadering door twee titelvoerende leden, die als peter fungeren, per brief aan de Voorzitter worden voorgedragen. Deze brief moet ondertekend zijn door de twee peters en vergezeld zijn van het curriculum vitae en de bibliografie van de kandidaat. De peters verbinden zich er toe alle over de persoonlijkheid van hun kandidaat gewenste inlichtingen te verstrekken en de kandidaat te steunen. Na onderzoek door het Dagelijks Bestuur, worden de kandidaturen ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur, die de weerhouden kandidaturen voorlegt aan de Algemene vergadering zonder dat het aantal hiervan twee per vacante zetel overschrijdt. Het Dagelijks Bestuur deelt de titelvoerende leden schriftelijk de naam, de hoedanigheid en het domicilie van de behouden kandidaten mee en dit een volle maand vóór de datum van de Algemene Vergadering. De verkiezing gebeurt bij geheime stemming. De zetels zullen toegekend worden aan de kandidaten met het grootste aantal stemmen, die tenminste de helft van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden hebben behaald. Indien voor de laatste zetel de kandidaten een gelijk aantal stemmen behalen zal een tweede stemronde beslissend zijn.

De beschikking van artikel 5 littera d alsook die van artikel 6 zijn op de correspondenten van toepassing. De correspondent die meer dan tien jaar benoemd is, kan verzoeken honorair lid te worden indien hij niet langer in staat is deel te nemen aan de werkzaamheden van de Academie. Het honorair lid ontvangt dan het tijdschrift mits betaling van een som die overeenkomt met het lidgeld van het lopende jaar.

BUITENLANDSE GEASSOCIEERDE LEDEN

Art. 9. De Academie kan als buitenlandse geassocieerde leden aanvaarden, personen van vreemde nationaliteit die door hun onderwijs of door hun werkzaamheden tot de ontwikkeling van de oudheidkunde of de kunstgeschiedenis in België bijdragen.

De beschikkingen van het artikel 5, alinea b en c en het artikel 6, alinea a en c zijn op hen van toepassing. Zij betalen geen lidgeld en ontvangen het tijdschrift.

ERELEDEN

Art. 10. De Academie kan als erelid aanvaarden, personen die de bloei van de activiteiten van de Academie bevorderd hebben. Zij betalen geen lidgeld en ontvangen het tijdschrift.

RAAD VAN BESTUUR EN DAGELIJKS BESTUUR

Art. 11. De activiteit van de Academie wordt geleid door een Raad van Bestuur die, buiten de lopende financiële werkzaamheden aan de Algemeen Penningmeester toevertrouwd, ook de hoge leiding van het patrimonium voert. Hij beslist bij meerderheid van de aanwezige leden. De uitnodigingen tot de Raad van Bestuur vermelden de precieze dagorde van de bijeenkomst en worden twee weken tevoren verzonden.

De Raad van Bestuur is samengesteld uit de leden van het Dagelijks Bestuur, de Directeur van het Tijdschrift, en daarenboven ten minste vijf andere leden die door geheime stemming onder de titelvoerende leden worden verkozen bij absolute meerderheid der stemmen, voor een mandaat van drie jaar, en die, na verloop hiervan, herkiesbaar zijn op voorwaarde dat zij, gedurende hun mandaat, tenminste aan de helft van de vergaderingen van de Raad van Bestuur deelnamen.

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de Voorzitter, de Ondervoorzitter, de Algemeen Secretaris en de Algemeen Penningmeester, verkozen onder de titelvoerende leden. Zijn leden zijn solidair met betrekking tot de voorstellen die zij aan de Raad van Bestuur doen en ten aanzien van de erop betrekking hebbende stemmingen.

Het Dagelijks Bestuur is belast met de lopende zaken.

VOORZITTER

Art. 12. De Voorzitter wordt voor twee jaar aangesteld. Hij kan in die hoedanigheid slechts herkozen worden na een verloop van ten minste twee jaar. De Voorzitter ziet toe op de strikte inachtneming van de Statuten (en van het Huishoudelijk Reglement). Hij is rechtens lid van alle commissies. Hij leidt de bijeenkomsten en beraadslagingen en proclameert de resultaten van de verkiezingen: hij bepaalt de datum van de bijeenkomsten van het Dagelijks Bestuur, van de Raad van Bestuur alsook van de diverse commissies. Bij staken van stemmen in de Raad van Bestuur en in de commissies is de stem van de Voorzitter doorslaggevend. Hij alleen heeft het recht een tijdens de bijeenkomst gedaan voorstel ter beraadslaging voor te leggen; zo hij dit nuttig acht, verwijst hij de beraadslaging naar de volgende bijeenkomst.

Bij afwezigheid van de Voorzitter en van de Ondervoorzitter leidt het oudste lid van het Dagelijks Bestuur de beraadslagingen.

De Voorzitter kan niet-leden van de Academie uitnodigen om mededelingen tijdens de bijeenkomsten te beluisteren of mededelingen te doen.

De Academie kan, in uitzonderlijke gevallen en als bijzondere hulde, de titel van Erevoorzitter verlenen.

De Academie kan de titel van Oud-voorzitter verlenen aan leden die het voorzitterschap gedurende drie perioden van een jaar vervuld hebben.

ONDERVOORZITTER

Art. 13. De Ondervoorzitter wordt voor twee jaar aangesteld. Zijn mandaat kan hernieuwd worden. In geval van overlijden of ontslag van de Voorzitter neemt hij zijn plaats in voor het voltooien van zijn mandaat. Hij vervangt in alles de Voorzitter in geval van verhindering, binnen de perken van de artikelen 11 en 12. Hij is rechtens voorzitter van de Commissie Publicaties.

ALGEMEEN SECRETARIS

Art. 14. De Algemeen Secretaris wordt voor drie jaar verkozen; zijn mandaat kan hernieuwd worden. In juni legt het Dagelijks Bestuur het ontwerp van organisatie van de bijeenkomsten van het jaar voor. Hij legt aan de Voorzitter minstens drie weken vooraf de tekst van de uitnodigingen voor. Hij stelt de processen-verbaal op en voert de administratieve briefwisseling.

Samen met de Voorzitter tekent hij alle akten en alle omzendbrieven van de Academie. Hij noteert en ondertekent de beslissingen van het Dagelijks Bestuur en van de Raad van Bestuur in een door hem bewaard register; de Voorzitter medeondertekent de beslissingen. Hij bewaart het archief en brengt jaarlijks op de Algemene Vergadering een gedetailleerd verslag uit over de werkzaamheden van de Academie tijdens het verstreken jaar. Is hij op een bijeenkomst afwezig, dan wordt hij vervangen door een door de Voorzitter aangewezen titelvoerend lid.

Een adjunct-secretaris kan door de Algemene Vergadering benoemd worden onder dezelfde voorwaarden als de Algemeen Secretaris.

ALGEMEEN PENNINGMEESTER

Art. 15. De Algemeen Penningmeester wordt voor drie jaar verkozen; zijn mandaat kan hernieuwd worden. Hij is met de boekhouding van de Academie belast. Hij neemt alle maatregelen die voor de inningen vereist zijn. Na akkoord van de Voorzitter voert hij de betalingen uit en bewaart hij de bewijsstukken. Hij legt op de Algemene Vergadering van februari de rekeningen, de begrotingen en de financiële toestand van de Academie ter goedkeuring voor.

Een Adjunct-Penningmeester kan door de Algemene Vergadering benoemd worden onder dezelfde voorwaarden als de Algemeen Penningmeester.

De Algemeen Penningmeester zal een vereenvoudigde boekhouding bijhouden die in de vorm van een actief/passief elk jaar zal worden neergelegd bij de Griffie van de Handelsrechtbank van het gerechtelijk arrondissement waar de vereniging haar maatschappelijke zetel heeft.

COMMISSARISSEN

Art. 16. De Algemene Vergadering van februari wijst jaarlijks twee commissarissen aan. Vóór de volgende Algemene Vergadering controleren zij de boekhouding en brengen zij over hun opdracht verslag uit bij de Raad van Bestuur en op de Algemene Vergadering.

COMMISSIE FINANCIËN

Art. 17. Er kan een Commissie Financiën opgericht worden. Zij bestaat uit de Voorzitter, de Algemeen Penningmeester en uit drie personen die door de Algemene vergadering aangewezen worden.

HET TIJDSCHRIFT

Art. 18. De Directeur van het Tijdschrift wordt voor 3 jaar verkozen; zijn mandaat kan hernieuwd worden. Hij is belast met het verschijnen van het Tijdschrift of elke andere publicatie van de Academie.

De Redactiesecretaris wordt voor drie jaar verkozen; zijn mandaat kan hernieuwd worden. Hij staat de Directeur bij.

COMMISSIE PUBLICATIES

Art. 19. De Commissie Publicaties wordt door de Algemene Vergadering voor drie jaar aangewezen; ze is samengesteld uit titelvoerende leden wier mandaat hernieuwd kan worden. Ze wordt voorgezeten door de Ondervoorzitter. De Voorzitter, de Directeur van het Tijdschrift en de Algemeen Penningmeester zijn er rechtens leden van. Het secretariaat ervan wordt door de Redactiesecretaris waargenomen. De Commissie kan het advies inwinnen van andere leden van de Academie. Haar leden zijn samen verantwoordelijk voor het Tijdschrift en nemen daadwerkelijk aan de uitwerking ervan deel.

Art. 19bis. De Koninklijke Academie voor Oudheidkunde van België neemt de taak op van het Belgisch Comité voor Kunstgeschiedenis binnen het Internationaal Comité voor Kunstgeschiedenis. De Algemene Vergadering van de Academie duidt om de vier jaar twee vertegenwoordigers en twee plaatsvervangers aan ten behoeve van dit Comité.

ALGEMENE VERGADERING

Art. 20. De Algemene Vergadering moet elke derde zaterdag van februari te Brussel plaatsvinden.

De Algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de Raad van Bestuur of wanneer een vijfde van de titelvoerende leden daarom verzoekt.

Het Dagelijks Bestuur kan bovendien een Algemene Vergadering bijeenroepen wanneer het zulks noodzakelijk acht en moet er toe overgaan wanneer het daartoe overeenkomstig de bepaling van de Wet verplicht is.

De dagorde wordt door het Dagelijks Bestuur opgesteld; de dagorde moet elk voorstel vermelden dat overeenkomstig de Wet ingediend is.

De volgende bevoegdheden zijn voorbehouden aan de Algemene Vergadering:

- de wijziging van de statuten;

- de benoeming en de afzetting van de bestuurders;

- de benoeming en de afzetting van de commissarissen en de bepaling van hun eventuele bezoldiging;

- de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;

- de goedkeuring van de begrotingen en van de rekeningen;

- de ontbinding van de vereniging;

- de uitsluiting van een lid;

- de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk;

- alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.

Alle bevoegdheden die niet door de Wet of deze statuten aan de Algemene Vergadering worden toegewezen, vallen onder de bevoegdheid van de Raad van Bestuur.

De beslissingen worden genomen bij absolute meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde titelvoerende leden.

De beslissingen van de Vergadering worden via het Tijdschrift aan de leden meegedeeld. Beslissingen die derden aanbelangen worden hen bij brief meegedeeld.

De Algemene Vergadering verkiest de Raad van Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de diverse commissies. Zij sluit de begroting alsook de jaarrekeningen af. Zij behandelt alle problemen van inwendige orde. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

STEMMINGEN

Art. 21. Bij beraadslagingen volstaat het dat een lid de geheime stemming vraagt om de Voorzitter tot stemming op deze wijze te doen beslissen. Geheime stemming is verplicht wanneer het om personen gaat.

WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Art. 22. Elke wijziging aan de bestaande Statuten en aan het Huishoudelijk Reglement dient voorgelegd aan de Algemene Vergadering:

- hetzij door het Dagelijks Bestuur, na goedkeuring door de Raad van Bestuur;

- hetzij op schriftelijke aanvraag van minstens 15 titelvoerende leden, geadresseerd aan het Dagelijks Bestuur dat de voorgestelde wijzigingen onderzoekt en ze met zijn gemotiveerd en schriftelijk advies doorgeeft aan de Raad van Bestuur.

Enkel de Algemene Vergadering kan, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, de wijzigingen aannemen met een tweederdemeerderheid van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. De uitnodiging dient de tekst van de voorgestelde wijzigingen te vermelden.

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT

Art. 23. De Algemene Vergadering kan een Huishoudelijk Reglement opstellen dat uitsluitend kan gewijzigd worden volgens de in artikel 22 bepaalde procedure. Het wordt aan elk lid bezorgd.

BIJEENKOMSTEN

Art. 24. Normaal vergadert de Academie op de derde zaterdag van de maand, van oktober tot en met mei.

ONTBINDING

Art. 25. De Academie kan slechts ontbonden worden op schriftelijk verzoek van ten minste 30 titelvoerende leden en bij beslissing van de Algemene Vergadering die daartoe een maand tevoren bijeengeroepen is, met inachtneming van de voorschriften van de Wet. Diezelfde Algemene Vergadering stelt de vereffenaar of de vereffenaars aan, bepaalt (zijn of) hun bevoegdheden en beslist bij meerderheid der stemmen van de aanwezige leden over het gebruik dat zal gemaakt worden van de activa, met dien verstande dat ze zullen gebruikt worden voor doelstellingen gelijkaardig aan die welke de Academie nastreeft.

Art. 26. Deze Statuten vervangen de vorige en heffen ze op evenals het huishoudelijk reglement en alles wat er uit voortvloeide.

Art. 27. Voor alle niet door deze Statuten voorziene gevallen, blijft de wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 toepasselijk.